Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Z+M Group

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí společnosti Z + M servis, spol. s r.o., IČ: 41032004, DIČ: CZ699003336, se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1094, dále společnost Z + M Partner, spol. s r.o., IČ: 26843935, DIČ: CZ699003336, se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40340 a společnost Z + M Logistics, spol. s r.o., IČ: 28650808, DIČ: CZ28650808, se sídlem Gorkého 621/26, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36919 jako prodávající (dále jen „Z + M Group“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující, který je podnikatelem a samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „Kupující“).

Za podnikatele je ve smyslu těchto VOP považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II a Reklamačním řádu a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), kterými stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Uzavřená kupní smlouva zahrnuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a žádná jiná ujednání, slovní či písemná, která by se týkala předmětu smlouvy, neexistují a pokud taková ujednání existovala, jsou uzavřením smlouvy zrušena a nahrazena smlouvou.                          

III. Smlouva

Kupní smlouvu lze uzavřít osobně, na některém z prodejních míst prodávajícího, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu provozovaném Z + M Group.

Prostřednictvím e-shopu Prodávajícího může Kupující provést uzavření Kupní smlouvy na zboží. Je-li smlouva uzavírána prostřednictvím e-shopu provozovaném Z + M Group, je smlouva uzavřena tím, že Kupující požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, Kupující právo měnit jak požadované plnění i dopravu, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vzniká osobním objednáním na některém z prodejních míst Prodávajícího, telefonickou objednávkou, zasláním objednávky e-mailem nebo faxem. Kupní smlouva dále vzniká také prostřednictvím e-shopu Prodávajícího na webu www.zmgroup.cz a to vložením do košíku a odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a přijetím objednávky ze strany Prodávajícího. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že e-shop uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Společnost se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v kupní smlouvě nebo těchto VOP uvedeno jinak.

Kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

IV. Místo plnění, termín dodání zboží

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Místem plnění je místo sjednané v rámci kupní smlouvy a není-li místo takto sjednáno, pak sídlo Prodávajícího.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@zmgroup.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu.

V. Přechod nebezpečí škody, vlastnické právo

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

VI. Cena zboží 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu eshop.zmgroup.cz jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, které je uváděno v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Ke každé přijaté objednávce, jakýmkoliv způsobem, bude do výše 1999 bez DPH fakturační částky, účtován poplatek za dopravu a manipulaci.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Z+M Group a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

VII. Platební podmínky

Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto v konkrétní kupní smlouvě jinak, činí splatnost faktury 14 dnů ode dne jejího vystavení. Prodávající vystaví fakturu při odeslání zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující e-mailem. Faktura je současně uložena v profilu Kupujícího v e-shopu, ve kterém je rovněž možné fakturu ve formátu pdf. stáhnout a vytisknout. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského profilu Kupujícího v sekci „ Můj Účet“.

VIII. Práva z vadného plnění, reklamace zboží 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající prohlašuje, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo        předlohy,
d) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součást.; Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Není-li vada uplatněna u Prodávajícího nejpozději ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy Kupující vadu zjistil, anebo zjistit mohl, právo z odpovědnosti z vad zaniká a Kupující se takto vůči Prodávajícímu vzdává svého práva jakékoliv práva z odpovědnosti z vad uplatňovat.

Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží také tehdy, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil tím, že:

- byla-li věc instalována nebo používána v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození                 prokazatelně nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí),
- výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),
- výrobek byl používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu.


Prodávající neodpovídá za vady v případě, že:

- u výrobku prodávaného za nižší cenu z důvodu, že nižší cena byla sjednána pro tuto vadu,
- má-li zákazníkem uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,
- vyplývá-li to z povahy výrobku.

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

V případě výskytu vady, za kterou Prodávající odpovídá, Kupující právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně (prodejně) Prodávajícího u zaměstnance pověřeného vyřízením reklamace, a to po celou otevírací dobu.

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do 5-ti pracovních dnů.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě, že se jedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v souladu s kupní smlouvou a těmito VOP a současně Kupující předloží zboží Prodávajícímu k posouzení;

Nebude-li kterákoliv z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, se zato, že Prodávající za vadu neodpovídá.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 2 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem. O takovém postupu Prodávající Kupujícího předem upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu k převzetí zboží.

Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se použijí přiměřeně v závislosti od charakteru služby také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud nevyplývá něco jiného z platných právních předpisů anebo příslušných podmínek poskytnutých v těchto službách.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na médiích během servisního zásahu.

 IX. Bezpečnost a ochrana osobních údajů 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu společnosti Z + M servis, spol. s r.o., IČ: 41032004, DIČ: CZ699003336, se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na email: marketing@zmgroup.cz.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím emailu: eshop@zmgroup.cz.

Pokud si Kupující vytvoří více uživatelských profilů, v rámci kterých uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, aby Kupující kontaktoval Prodávajícího (viz předchozí odstavec).
V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Kupujících ze strany Společnosti jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů společnosti, které jsou dostupné na adrese eshop.zmgroup.cz/o-nakupu/zasady-ochrany-soukromi/ a tvoří nedílnou součást těchto VOP.

X. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Nemá-li kupující na území České republiky místně příslušný soud, dohodli se účastníci, že v takovém případě spor projedná věcně a místně příslušný soud prodávajícího.

Případné spory mezi Z+M Group a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 8. 2019.